Ösztöndíjak, Pályázatok

Tanulmányi

1. Tanulmányi ösztöndíj
A tanulmányi ösztöndíj megítélésének alapja az ösztöndíjindex. A hallgatók akkor részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ha az előző félévben legalább 20 kreditet, ezen belül legalább 15 szakmai kreditet szereztek, valamint teljesítették a tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó, tanulmányi és vizsgaszabályzatban szereplő feltételeket.

A rendezett – csökkenő – sorrend szerint 4 kategóriát kell képezni. A négy kategóriába a hallgatók legjobb teljesítményű 35 %-át kell besorolni.

Forrás és további információ: a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata (www.unideb.hu, www.deoechok.hu)

2. Kiemelt ösztöndíj
Pályázati feltételek és igazolások az alábbiak szerint:

(1) A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra pályázhat minden olyan DE OEC hallgató, aki nem részesül köztársasági ösztöndíjban az adott tanévben, és ösztöndíjindexe a két utolsó félévben, külön-külön legalább 4,50 és rendelkezik középfokú C típusú nyelvvizsgával. A pályázatokat a Tanulmányi Osztályon, a KHJB-nek címezve kell leadni.
(2) A pályázatnak tartalmaznia kell: a Neptunon kitöltött, kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot, a TDK tevékenység igazolását (előadásokról, poszterekről, pályamunkákról, publikációkról szóló igazolásokat). Az egyéb közéleti, sport, kulturális tevékenységről szintén igazolás csatolandó.
(3) Az ösztöndíjban részesülő hallgatók körére és az ösztöndíj összegére a Kari Hallgatói Önkormányzatokkal egyetértésben a KHJB-k tesznek javaslatot. A döntést a Kari Tanulmányi Bizottságok hozzák. A pontozás módja a Tanulmányi Osztályon elérhető.

3. Köztársasági ösztöndíj
(1) Az oktatási és kulturális miniszter által egy tanévre adományozott köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatot kar által előírt feltételeknek megfelelően a karhoz kell benyújtani.
(2) Pályázhatnak azok a hallgatók, akik a kar által előírt feltételeknek megfelelnek, szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak.
(3) A pályázat lebonyolítása a mindenkor hatályos jogszabálynak, illetve pályázati kiírásnak megfelelően történik.
(4) Köztársasági ösztöndíjban az egyetem/kar államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatói részesülhetnek. Az ösztöndíjban az a nappali tagozatos, első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, továbbá alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett.
Forrás és további információ: a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata (www.unideb.hu, www.deoechok.hu)

Szociális

1. Szociális ösztöndíj
(1) A pénzbeli szociális ösztöndíj formái:
a) rendszeres szociális ösztöndíj,
b) rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíj,
c) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része.
Forrás és további információ: a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata (www.unideb.hu, www.deoechok.hu)
2. Alaptámogatás
(1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű képzésben – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató az alábbi feltételeknek megfelel:
- fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
- halmozottan hátrányos helyzetű,
- családfenntartó, vagy
- nagycsaládos, vagy
- árva,
- hátrányos helyzetű, vagy
- gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
- félárva.
Forrás és további információ: a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata (www.unideb.hu, www.deoechok.hu)
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor Alapkezelő végzi, míg az elbírálási és adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
További információ: http://www.wekerle.gov.hu/?oldal_id=126
4. MANTSE alapítvány pályázata
A pályázaton a DEOEC Általános Orvostudományi Kar hallgatói vehetnek részt. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj összege 150.000 Ft. A támogatást csak egy hallgató nyerheti el. A benyújtott pályázatokat pontozzuk, rangsoroljuk, a rangsorban első, legmagasabb pontszámmal rendelkező pályázó hallgató részesül az ösztöndíjban, aki a támogatást ünnepélyes keretek között veheti át a tanévnyitó ünnepségen.
A pontozási rendszer két részből áll:
- egy a szociális körülményekre vonatkozó részből, mely megegyezik a Debreceni Egyetem szociális ösztöndíj pontrendszerével
- valamint a tanulmányi eredményre vonatkozó részből.
A végső elszámolásnál a szociális helyzet és a tanulmányi eredmény azonos súlyú.
A pályázat minden év nyarán kerül meghirdetésre, részletekről a www.deoechok.hu Hírek menüpontjában, illetve Hallgatói Központ irodájában a III. sz. Markusovszky Lajos kollégium földszintjén érdeklődhetsz.

Külföldi

1. MOE cseregyakorlat
X
2. Debreceni Egyetem Hallgatói Külügyi Bizottságának pályázatai
Szívesen töltenél egy vagy két félévet más európai országban? Kedved lenne egy külföldi egyetemen megszerezni Ph.D. fokozatodat? Osztatlan vagy osztott képzés – nem számít, mindenki találhat magának megfelelő ösztöndíjat. Tanulmányi és kutatói ösztöndíjak, nyári gyakorlatok külföldön – meghatározó élmények tanulmányaid során, amelyek a karrieredre és a magánéletedre egyaránt hatással lesznek. Te döntesz – mi segítünk! Bővebb információkért keress meg minket a http://dehkb.unideb.hu/ honlapon vagy az esn.unideb@gmail.com e-mail címen!
3. Utazási támogatás
A Hallgatói Központ szeretné támogatni hallgatóit, az utazással kapcsolatos költségek fedezésében. Utazási támogatásra pályázhat minden ERASMUS-ösztöndíjat elnyert, a DEOEC valamely karán tanuló hallgató.

Pályázati űrlap: Letöltés

Szükséges igazolások:
- igazolás ERASMUS ösztöndíj elnyeréséről
- hiteles indexfénymásolat (utolsó két félév)
- nyelvvizsga bizonyítvány másolata
- igazolás az egyes szervezetektől/intézetektől az ott folytatott munkáról.

Pályázat leadása: az utazást megelőző hónapokban, III.sz. Markusovszky L. kollégium, földszint Hallgatói Központ iroda.

A pályázattal illetve annak leadásával kapcsolatos kérdésekben keresendő: Rehó Bálint (braty0925@gmail.com)
Beadási határidő: 2013/2014. tanév tavaszi szemeszterére március 31.
A támogatást minden Hallgató automatikusan megkapja, ezért erről értesítést nem küldünk!

Egyéb

1. Kiemelt tehetséggondozási ösztöndíj
A Debreceni egyetem tehetséggondozási programjában részt vevő hallgatók részesülhetnek a tehetséggondozási program szabályzatában foglaltaknak megfelelően.
Forrás és további információ: a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata (www.unideb.hu, www.deoechok.hu)
2. Művészeti ösztöndíj
(1) Az ösztöndíjban – tanulmányaik során legfeljebb három alkalommal – azok a hallgatók részesülhetnek, akik a lentiekben meghatározott tanulmányi követelményeken túl rendszeresen részt vállalnak a Debreceni Egyetem vagy Debrecen kulturális életében, illetve művészeti tevékenységük, eredményük kivételes színvonalat mutat, eredményesen vesznek részt hazai és/vagy nemzetközi versenyeken, rendezvényeken.
(2) Az ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akiknek az előző félévi tanulmányi eredményük (ösztöndíjindexük) az adott karon a tanulmányi ösztöndíjra jogosító alsó határ felett van. Ha a pályázó a Zeneművészeti Kar hallgatója, további tanulmányi követelmény, hogy főtárgya előző félévi érdemjegye jeles legyen.
(3) Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre (szeptember 1-től január 31-ig; február 1-től június 30-ig) szól.
(4) Az ösztöndíjak odaítélése pályázat alapján történik. A pályázatokat a rektor írja ki a félév kezdetekor.
Forrás és további információ: a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata (www.unideb.hu, www.deoechok.hu)
3. Rektori ösztöndíj
(1) Az ösztöndíjban – tanulmányaik során legfeljebb három alkalommal – azok a hallgatók részesülhetnek, akik a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévben legalább 4,0 tanulmányi eredményt (ösztöndíjindexet) értek el, és a Debreceni Egyetem érdekében olyan kiváló tevékenységet fejtenek/fejtettek ki, amely növeli/növelte az Egyetem hírnevét, tekintélyét. Az ösztöndíj más ösztöndíjjal együtt is elnyerhető.
(2) Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre (szeptember 1-től január 31-ig, február 1-től június 30-ig) szól.
(3) Az ösztöndíjak odaítélése pályázat alapján történik. A pályázatokat a rektor írja ki a félév kezdetekor azzal.
Forrás és további információ: a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata (www.unideb.hu, www.deoechok.hu)
4. Sportösztöndíj
(1) Az ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik a lentiekben meghatározott tanulmányi követelményeken túl rendszeresen részt vállalnak a Debreceni Egyetem vagy Debrecen sportéletében, illetve sportteljesítményük kivételes színvonalat mutat, eredményesen vesznek részt hazai és nemzetközi versenyeken.
(2) Az ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik
a) „élsportolói szinten” azon versenyzők, akik sportáguk legmagasabb osztályában szerepelnek, (kosárlabda: NBI/A; röplabda: Extra liga; kézilabda: NBI; labdarúgás: NBI; atlétika: válogatott; tenisz: NBI; asztalitenisz: NBI; jégkorong: NBI; cselgáncs: OBI; sakk: NBI, tollaslabda: NBI; futsal: NBI stb.) illetve egyéni sportág esetében világversenyeken, vagy korosztályos válogatottban versenyeznek, vagy az adott sportág Országos Bajnokságán 1-3 helyezést értek el;
b) „egyetemi minőségi sport szintjén” azon versenyzők, akik első-, de nem a legmagasabb osztályban és másodosztályban (területi, megyei, városi bajnokságban, MEFOB) versenyeznek, illetve egyéni sportág versenyzői, akik az adott sportág országos bajnokságának 4. vagy egyéb helyezettjei és egyetemi, városi, megyei klubban korosztályos válogatottak, valamint az előző félévi tanulmányi eredményük (ösztöndíjindexük) legalább 3,7 volt;
c) „szabadidősport szintjén” ellenőrzötten, igazoltan és rendszeresen versenyeznek (Universitas, egyetemi bajnokság, kari bajnokságok, városi amatőr bajnokság küzdelmei az egyetem és a MEFS szervezésében), és tanulmányi eredményük (ösztöndíjindexük) legalább 4.00.
(3) Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre (szeptember 1-től január 31-ig, február 1-től június 30-ig) szól.
(4) Az ösztöndíjak odaítélése pályázat alapján történik. A pályázatokat a rektor írja ki a félév kezdetekor.
Forrás és további információ: a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata (www.unideb.hu, www.deoechok.hu)